Типовые договорыТиповые договорыАктивные юристыАктивные юристы

Телефон: +7 905 942-69-48
Телефон: 9060684949
не в сети
Фото юриста
Лакоткина Юлия Анатольевна
г. Ужур Красноярский край ( СИБИРЬ)
ответов за неделю: 11
Телефон: 8 923 308 00 82


Ответы юристовОтветы юристов

Типовая форма заявления (ходотайства) о выборе места расположения земельного участка
Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 50
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2009 р. № 113

 

 

Реєстраційний номер ______                                        __________________________________

від ____ ___________ 20 __ р.                                     (найменування органу державної влади, органу

                                                                                                           місцевого  самоврядування)

                                                                                         __________________________________

 

 

 

ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ)
про вибір місця розташування земельної ділянки

 

Відповідно до вимог статті 151 Земельного  кодексу України прошу  погодити  вибір  місця  розташування  земельної ділянки для _____________________________________________

____________________________________________________________________________

(мета використання)

Бажане місце розташування земельної ділянки _____________________________________

____________________________________________________________________________

(для розташованої в межах населеного пункту – найменування населеного

____________________________________________________________________________

пункту, вулиці; для розташованої за межами населеного

____________________________________________________________________________

пункту - найменування району, найближчого населеного пункту, відстань від нього і напрямок,

 інші орієнтири)

____________________________________________________________________________

 

Орієнтовний розмір  земельної  ділянки - ______ гектарів (кв. метрів).

 

Категорія земель за основним цільовим призначенням ______________________________

___________________________________________________________________________

 

Заявник ____________________________________________________________________

(фізична особа - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та ідентифікаційний номер;

_______________________________________________________________________________

іноземний громадянин та особа без громадянства - громадянство, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

________________________________________________________________________________

   постійне місце проживання за межами України; юридична особа (заснована громадянами або

________________________________________________________________________________

  юридичними особами України) - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

________________________________________________________________________________

іноземна юридична особа, спільне підприємство - найменування,

________________________________________________________________________________

місцезнаходження та держава, в якій  зареєстрована така особа)

 

Уповноважена особа заявника ___________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові,

______________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий)

 

До заяви (клопотання) додаються:

 • обґрунтування необхідності вилучення  (викупу) та/або відведення земельної ділянки;
 • позначене на  відповідному  графічному матеріалі бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами;
 • засвідчена нотаріально   письмова   згода    землекористувача (землевласника)   на   вилучення  (викуп)  земельної  ділянки  (її частини)  із  зазначенням  розмірів  передбаченої  для   вилучення (викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу);
 • копія установчих   документів   для  юридичних  осіб,  а  для громадянина - копія документа, що посвідчує особу;
 • копія довіреності,  на  підставі   якої   інтереси   заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби).

 

 

 ____  _________ 20 ___ р.                                                   ________________

    (дата подання)                                                                                                (підпис)


Утверждено
постановлением Кабинета Министров Украины
от 18 февраля 2009 г. № 113

 

 

Регистрационный номер ___                                     _____________________________________

от _______________ 20 __ г.                                       (наименование органа государственной

                                                                                                          власти, органа местного самоуправления)

                                                                                      __________________________________

 

 

 

 

Заявление (ходатайство)
о выборе места расположения земельного участка

 

Согласно требованиям статьи 151 Земельного кодекса Украины прошу согласовать выбор места расположения земельного участка для __________________________________________

______________________________________________________________________________

(Цель использования)

Желаемое место расположения земельного участка _________________________________

______________________________________________________________________________

(Для расположенного в пределах населенного пункта - наименование населенного

__________________________________________________________________________________

пункта, улицы, для расположенного за пределами населенного

_______________________________________________________________________________

пункта - наименование района, ближайшего населенного пункта, расстояние от него и направление, другие ориентиры)

_________________________________________________________________________________

 

Ориентировочный размер земельного участка - ______ га (кв.метров).

Категория земель по основному целевому назначению ____________________________

_________________________________________________________________________________

 

Заявитель _______________________________________________________________

(Физическое лицо - фамилия, имя и отчество, зарегистрированное место жительства и  идентификационный номер;

____________________________________________________________________________

иностранный гражданин и лицо без гражданства - гражданство, фамилия, имя и отчество (при наличии),

_________________________________________________________________________________

постоянное место жительства за пределами Украины юридическое лицо (Основана гражданами или

_________________________________________________________________________________

юридическими лицами Украины) - наименование, местонахождение, идентификационный код согласно ЕГРПОУ;

__________________________________________________________________________________

иностранное юридическое лицо, совместное предприятие - наименование,

_________________________________________________________________________________

местонахождение и государство, в котором зарегистрировано такое лицо)

Уполномоченное лицо заявителя _________________________________________________

(Фамилия, имя и отчество,

_________________________________________________________________________________

серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

 

К заявлению (ходатайству) прилагаются:

 • обоснование необходимости изъятия (выкупа) и / или отвод земельного участка;
 • обозначенное на соответствующем графическом материале желаемое место расположения земельного участка с его ориентировочными размерами;
 • засвидетельствованное нотариально письменное согласие землепользователя (Землевладельца) на изъятие (выкуп) земельного участка (его части) с указанием размеров предусмотренного для изъятия (Выкупа) земельного участка и условий его изъятия (выкупа);
 • копия учредительных документов для юридических лиц, а для гражданина - копия документа, удостоверяющего личность;
 • копия доверенности, на основании которой интересы заявителя представлять его уполномоченное лицо (в случае необходимости).

 

 

 

 ___ __________ 20 ___ г.                                                       ________________

              (Дата подачи)                                                                                                 (подпись)

 

Скачать документ «Типовая форма заявления (ходотайства) о выборе места расположения земельного участка» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Типовая форма заявления (ходотайства) о выборе места расположения земельного участка», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Типовая форма заявления (ходотайства) о выборе места расположения земельного участка»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «форма заявления о выборе земельного участка»

 1. Типовая форма заявления (ходотайства) о выборе места расположения земельного участка
  Заявления граждан → Типовая форма заявления (ходотайства) о выборе места расположения земельного участка
  ... от 20 г. (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления) заявление (ходатайство) о выборе места расположения земельного участка согласно требованиям статьи 151 земельного кодекса у...
 2. Образец. Исковое заявление об определении порядка пользования земельным участком
  Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Исковое заявление об определении порядка пользования земельным участком
  ...ой) народный суд области (края, республики) истец: (ф.и.о., адрес) ответчик(и): (ф.и.о., адрес) исковое заявление об определении порядка пользования земельным участком я являюсь собственником доли жилого дома по адресу:. собствен...
 3. Заявление на предоставление земельного участка
  Заявления граждан → Заявление на предоставление земельного участка
  ...ающего по адресу: индекс, область, район, город (поселок,село) работающего на предприятии (в организации) в должности заявление прошу предоставить земельный участок общей площадью га сель- скохозяйственных угодий, из них га пашни, га сенокосов и п...
 4. Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о признании недействительным решения об изъятии земельного участка
  Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о признании недействительным решения об изъятии земельного участка
  ...ие реквизиты) и с к о в о е з а я в л е н и е о признании недействительным решения местной администрации об изъятии земельного участка в соответствии с решением администрации района от "" 20 г. (наименование организации) был предоставл...
 5. Распоряжение комитета по управлению городским имуществом СПБ от 1 марта 1995 г. N 102-р об утверждении формы примерного договора аренды земельного участка
  Договор аренды земли, земельной доли, участка → Распоряжение комитета по управлению городским имуществом СПБ от 1 марта 1995 г. N 102-р об утверждении формы примерного договора аренды земельного участка
  ...эрия санкт-петербурга комитет по управлению городским имуществом - распоряжение от 01.03.95 n 102-р об утверждении формы примерного договора аренды земельного участка (с изменениями от 27 сентября 1995 года) текст документа с изменениями...
 6. Договор аренды земли, земельной доли, участка
  Договор аренды земли, земельной доли, участка
 7. Акт приема-передачи к договору купли-продажи земельного участка
  Договор купли-продажи недвижимости → Акт приема-передачи к договору купли-продажи земельного участка
  акт приема-передачи земельного участка (без строения) к договору купли-продажи земельного участка (без строения) г. " "20 г. мы, нижеподп...
 8. Договор купли-продажи земельного участка
  Договор купли-продажи недвижимости → Договор купли-продажи земельного участка
  ... покупной цены или расторжения настоящего договора и возмещения убытков в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной информации: - об обременениях земельного участка и ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием. ...
 9. Договор аренды земельного участка
  Договор аренды земли, земельной доли, участка → Договор аренды земельного участка
  ...торжения настоящего договора. 2. арендная плата и порядок расчетов 2.1. арендная плата устанавливается в денежной форме и составляет за (единица измерения) в месяц. общая стоимость арендуемого земельного участка составляет в месяц. 2.2. аренд...
 10. Договор купли-продажи земельного участка
  Договор купли-продажи недвижимости → Договор купли-продажи земельного участка
  ... 2.1.2. передать покупателю участок свободным от любых прав третьих лиц. 2.1.3. предоставить покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования. 2.2. покупатель обязан: 2.2.1. обеспечить госу...
 11. Типовой договор купли-продажи (купчая) земельного участка
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовой договор купли-продажи (купчая) земельного участка
  ...в размере (сумма прописью) наличными (в случае оплаты цены участка полностью или частично наличными). 2.4. другие формы оплаты: а) перечислено (сумма в рублях) в качестве залога, внесенного при участии в аукционе, на конкурсе по платежно...
 12. Бланк заявления в ПФР на выбор способа доставки пенсии
  Заявления граждан → Бланк заявления в ПФР на выбор способа доставки пенсии
  ...ии об обстоятельствах, влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты; о необходимости в случае оформления доверенности на получение пенсии, срок действия которой превышает один год, ежегодного представления в территориал...
 13. Договор аренды земельного участка
  Договор аренды земли, земельной доли, участка → Договор аренды земельного участка
  ...ящего договора, для перечисления арендной платы. 4.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом арендатора в случаях, указанных в п. 3.2, 3.5 настоящего договора. 4.2.5. не вмешиваться в хозяйственную дея...
 14. Типовой договор купли-продажи (купчая) земельного участка
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовой договор купли-продажи (купчая) земельного участка
  ... сумму в размере (сумма прописью) наличными (в случае оплаты цены участка полностью или частично наличными) 2.4. другие формы оплаты: а) перечислено (сумма в рублях) в качестве залога, внесенного при участии в аукционе, на конкурсе по платежном...
 15. Решение о предоставлении земельного участка для организации крестьянского (фермерского) хозяйства
  Защита прав собственности → Решение о предоставлении земельного участка для организации крестьянского (фермерского) хозяйства
  ...лет) общей площадью га для организации крестьянского (фермерского) хозяйства и в соответствии с законами рсфср "о земельной реформе", "о крестьянском (фермерском) хо- зяйстве", земельным кодексом рсфср, - решил: 1. предоставить гражданину из земель го...

Похожие документы

Загрузка
Наверх